Antrojo kelio statyba ruože Pavenčiai - Raudėnai

2012 m. gruodžio 14 d. pasirašyta finansavimo ir administravimo sutartis Akcinės bendrovės "Lietuvos geležinkeliai" projektui „Antrojo kelio statyba ruože Pavenčiai-Raudėnai", pateiktam pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonę VP2-5.1-SM-02-V „Transeuropinės reikšmės geležinkelio linijų modernizavimas ir plėtra, reikiamos infrastruktūros sukūrimas viešiesiems logistikos centrams steigti“.

Galimybiu studijoje nustatyta, kad linija yra svarbi Lietuvos ekonomikai, identifikuotas būtinumas ruože Pavenčiai - Raudėnai pastatyti dalinį dvikelį geležinkelio kelią IX koridoriaus B atšakos ruožo traukinių eismo pralaidumui didinti.

Rangos darbai apima sankasos statybą, kur antras kelias bus įrengtas, pagrindinio kelio klojimą, tiltų ir pralaidų rekonstrukciją, apsauginių garso slopinimo sienelių įrengimą, priemones gyvūnijos migracijai ir kt. Rekonstruojamo/statomo dvikelio intarpo ilgis – 5,95 km (tarpstočio ilgis – 13,365 km).

Įgyvendinus projektą visų pirma bus pagerintas infrastruktūros pajėgumas krovininiam ir keleiviniam transportui, padidės pralaidumas bei vidutiniai ir maksimalūs greičiai, bus taupomas keleivių bei krovinių vežimo laikas, sumažės avarijų skaičius, triukšmas bei tarša, pagerės susisiekimas, bus ženkliai pagerintas traukinių eismo saugumas. Projektas atitinka LR Vyriausybės 2005-06-23 nutarimu Nr. 692 patvirtintos "Ilgalaikės (iki 2025) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos" nuostatas (punktai 55.5, 58.12) ir LR Susisiekimo ministro 2008-07-28 įsakymu Nr. 3-285 detalizuoto priedo II dalies 4 punktą. Projektas bus finansuojamas ES SF paramos ir nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Netinkamos išlaidos taip pat bus padengiamos nuosavomis pareiškėjo lėšomis. Reikalavimai, susiję su paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas atskyrimu, netaikomi.